«Μόνο ό,τι  δέχτηκες με τη ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις κι αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου και στο χαρακτήρα σου»

Dewey

Τα παιδιά μαθαίνουν αποτελεσματικά ότι μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία τους και τη βιωματική διαδικασία. Παρατηρούν, ακούν, αγγίζουν, μυρίζουν, γεύονται.

Η  βιωματική  μάθηση είναι  η  γνώση και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εμπειρίας. Περιέχουν παιδαγωγικές δραστηριότητες για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση ενός θέματος.

To Top